Strategi 2023-2027

Leader Nordvästra Skaraborgs strategi för åren 2023–2027 bygger på lokala behov utifrån de möjligheter som finns i vår del av Sverige. 

Våra tre målområden

Alla projekt som vi stöttar måste passa in i ett av våra tre målområden:

Smarta landsbygder

Nya lösningar på gemensamma utmaningar skapar aktiva lokalsamhällen.

Drivet företagande

Stärkt företagsamhet utifrån områdets kultur-och naturresurser.

Cirkulära flöden

Hållbara metoder testas med omtanke för kommande generationer.

Våra fyra insatsområden

Lokal samverkan

Människor möts och bidrar till utvecklingen av sitt lokalsamhälle.

Inkluderade mötesplatser och ett utvecklat föreningsliv

Utveckling av nya eller befintliga forum som sammanför människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och bakgrund. Ungas och utrikesföddas drivkrafter tas tillvara. Insatser som överbryggar socioekonomiska skillnader, utmanar normer och motverkar utanförskap.

Lokala lösningar

Utveckling av digitala tekniker och kunskaper, socialt företagande, lokal service, tillgång till idrott, friluftsliv och kultur, mobilitet, evenemang och andra områden som är viktiga för människor som engagerar sig för sin lokala utveckling.

Attraktiva boendemiljöer

Insatser som ökar invånarnas livskvalitet och trivsel och som bidrar till platsens attraktionskraft.

Livskraftiga företag och innovatörer

Nytänkande och lärande stimuleras hos nya och befintliga aktörer.

Vi bygger vidare på en positiv och lösningsorienterad företagarkultur som utgår ifrån platsens natur- och kulturresurser.

Hållbar besöksnäring

Mer robusta och hållbara företag med flera ben att stå på.

Lokal mat

Vi bygger framtiden på en stolthet för vår mattradition och vårt kunnande från jord och vatten till bord.

Kulturella och kreativa företag

Samarbeten mellan kulturaktörer bidrar till platsens identitet och varumärke. Insatser som förstärker nytänkande, lärande och företagaranda på landsbygden.

Hållbara lösningar

Ökad kunskap om cirkulära flöden.

Fler lokala initiativ använder, testar och utvecklar cirkulära metoder.

En bioekonomi innebär ett samhälle som baseras på förnybara biologiska resurser. En cirkulär ekonomi bygger på återvinning, återbruk och delning för att på bästa sätt använda de resurser vi har. Tillsammans bidrar modellerna till en hållbar samhällsekonomi.

Utveckling av förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

Förnybara resurser ersätter icke-förnybara råvaror och utvecklar affärsmöjligheter utifrån livscykelns alla led.

Lokal förnybar energi

För att klara den förväntade elektrifieringen kommer alltmer elenergi behövas. Därför behövs fler lokala producenter av förnyelsebar energi.

Cirkulära konsumtionsmönster

Genom att byta, hyra och återanvända kan vi optimera användandet av saker och material under dessas livstid. Vi behöver bli fler cirkulenter för att nå vårt mål om nya lösningar som testas med omtanke för kommande generationer.

Samarbete kring sjöarna

Erfarenheter från tidigare Leader Vättern och Fiskeområden Vänern tas tillvara.

Arbetet kommer att ske genom samarbeten med övriga Leaderområden kring sjöarna Vänern och Vättern, genom tre fokusområden.

Utveckling av turismföretagande och friluftsliv

Hållbart sportfiske, minskade negativa effekter av ett ökat fiske-och besökstryck och beaktande av hamnarnas roll.

Kunskapsspridning

Ökad kunskap om yrkesfiske, sportfiske och sjöarnas ekologi skapar förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling.

Mer lokal fisk på tallriken

För ett långsiktigt hållbart yrkesfiske i Vänern och Vättern genom exempelvis plattformar för samordning mellan yrkes- och fritidsfiske och myndigheter. Syftet är att främja nya lösningar för fiskeförvaltning, företagsutveckling, kunskapsöverföring, förbättrade möjligheter för lokal förädling och samarbeten med lokala restauranger.