Genomför projekt

Här finns information till dig som ska börja genomföra ditt projekt.

Tänk på innan du börjar

Först när ditt projekt fått godkänt av Jordbruksverket finns möjlighet att ansöka om utbetalning. Innan dess har styrelsen prioriterat din ansökan och du kan påbörja projektet på egen risk. Påbörjar du projektet innan godkännande från Jordbruksverket finns inga garantier för att du kommer få stöd för de utgifter som projektet har.

Kommunikation/loggor

Det är viktigt att du som projektägare informerar om finansiärerna till ditt projekt. Om du missar att visa logotyperna i till exempel marknadsföringsmaterial kommer det att bli avdrag på din ansökan om utbetalning. Två logotyper ska vara väl synliga och läsbara:

  • Den EU-logotyp som gäller för den fond som finansierar projektet
  • Leader-logotypen.

Läs mer och ladda ner logotyper på Jordbruksverkets webbplats

För att få den lokala loggan i olika format, kontakta oss på leaderkontoret.

Projektträffar

En till två gånger per år erbjuder vi träffar för dig som driver ett projekt. Tanken är att ge projekten en chans att nätverka, lära av varann och dra nytta av erfarenheter och kunskaper under projektresan. Vi erbjuder bland annat studiebesök och kunskapsseminarier för utbyte och inspiration.

Uppföljning

Styrelsen vill följa ert projekt och leaderkontoret är ett bollplank i genomförandet. Tillsammans kommer du och leaderkontoret lägga upp en uppföljningsplan för återkoppling och rapportering kring hur det går för projektet. Leaderkontoret kommer även få göra ett medgivande om att det du angett i ansökan om utbetalning stämmer med vad som genomförts i projektet. Det är därför viktigt att projektet och leaderkontoret har en kontinuerlig dialog.

Ideell tid och resurser

Vid ansökan om stöd har du angett privat insats i form av ideell tid och/eller ideella resurser. Den ideella tiden ska dokumenteras och redovisas till leaderkontoret. Du ska även redovisa det totala värdet vid ansökan om slututbetalning. 

Delredovisning

Ansökan om utbetalning gör du i Jordbruksverkets e-tjänst via ”Mina sidor”. Ansökan handläggs av Jordbruksverket. Du som ansöker om utbetalning måste ha fullmakt signerad av en firmatecknare. Ansökan om utbetalning sker i två steg:

  1. Fyll i de utgifter du vill ansöka om utbetalning för i e-tjänsten under ”Utbetalning”.
  2. Samla dina underlag till utgifterna och skicka via post till Jordbruksverket.

I din ansökan om stöd har du utifrån din budget angett olika utgiftstyper; personal, indirekta kostnader, investeringar, övrig utgift och offentliga resurser. Vid ansökan om utbetalning ska du redovisa utgifterna med rätt utgiftstyp. Vilka utgiftstyper som är stödberättigade för ditt projekt står i ditt beslut om stöd. Utgifterna ska vara betalade av stödmottagaren innan ansökan om utbetalning sker, samt efter startdatum enligt beslut om stöd.

Underlag

Du som projektägare är ansvarig för din ansökan om utbetalning. Vid ansökan om utbetalning ska det finnas underlag som beskriver vad utgiften avser och bevis på att projektägaren har betalat kostnaden. Spara dina underlag kopplat till utgifterna i projektet såsom fakturor, offerter, inbjudningar, program, deltagarlistor med mera.

Ansök om ändring

I projektet kommer du troligen vilja göra ändringar från vad som angetts i ansökan om stöd och det kan ske avvikelser i budgeten. 

Kontakta oss på leaderkontoret. Vi bedömer om din ändring påverkar syfte och mål eller eller om det krävs ett ombeslut. I de flesta fall är det bara viktigt att vi är informerade och kan styrka din ändring eller avvikelse med en tjänsteanteckning vid ansökan om utbetalning.