Testa din idé

Kan din idé bli ett leaderprojekt? Gå igenom vår checklista. 

Faller projektet inom ramen för vår strategi?

Kan projektet på ett tydligt sätt bidra till att strategins mål uppnås?

Jämställdhet

Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

Samverkan

Ska projektet ske i samverkan mellan minst två av sektorerna ideell, privat och offentlig?

Bred nytta

Kommer projektets förväntade resultat att vara till bred nytta, det vill säga innebära förbättringar/utveckling för fler än de som genomför projektet?

Genomförande­kapacitet

Har du en ordnad medfinansiering och plan för hur projektet skulle kunna genomföras rent praktiskt?

Nytänkande

Ska projektet användas för att på olika sätt skapa utveckling – inte för att stödja redan befintlig verksamhet?

Icke-diskriminering

Har du tänkt till kring öppenhet och icke-diskriminering? Det är ett absolut krav att ingen på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat.

Svarade du ja på frågorna?