Stöd och finansiering från andra håll

Det finns många aktörer i vårt område som kan vara ett stöd i samband med projekt och andra satsningar. Här listar vi några av dem. 

Var inte leaderstöd rätt för dig?

Alla satsningar och idéer passar inte som leaderprojekt, men det finns fler möjligheter till stöd och finansiering. Här listar vi några av dem. Tipsa oss gärna om fler!

Andra finansiärer

Arvsfonden

Ideella och icke vinstdrivande organisationer kan ansöka om pengar ur Arvsfonden. Det finns två olika stödformer:

  • Projektstöd som handlar om att utveckla eller vidareutveckla en arbetsmetod, mötesplats och/eller verksamhet.
  • Lokalstöd som handlar om att göra en om-, till-, eller nybyggnation för att starta upp en ny verksamhet.

För att få pengar måste projektet riktas mot minst en av följande målgrupper:

  • Barn 0-11 år.
  • Unga 12-25 år.
  • Äldre över 65 år.
  • Personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.

 Arvsfondens webbsida kan du testa din idé.

Boverket

Stöd till kulturlokaler
Senast den 30 september varje år kan man söka stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler. Beslut fattas i februari året efter. Kulturlokaler kan få stöd till nybyggnad och ombyggnad samt till standardhöjande reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåtgärder. Stödet kan också ges till utbyte eller komplettering av inventarier.

Mer information på Boverkets webbsida

Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler
I syfte att skapa goda mötesplatser kan du, senast den 1 december varje år, söka investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Beslut fattas i maj året efter. Investeringsbidrag kan ges till nybyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till standardhöjande reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåtgärder.

Mer information på Boverkets webbsida

Verksamhetsutvecklingsbidrag
Senast den 31 augusti varje år kan du söka verksamhetsutvecklingsbidrag för åtgärder som ska anpassa en allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet. Det kan även ges för att stimulera ungdomars verksamhet inom kultur- och fritidsområdet i en sådan lokal. Beslut fattas senast i december samma år.

Mer information på Boverkets webbsida

Boverkets samlade stöd
 Boverkets webbsida finns fler möjligheter till stöd och bidrag än vad som listas här ovan. Gå in och kika om det finns något som passar er idé.

ICA stiftelsen

ICA Stiftelsens uppdrag är att stödja projekt, idéer och organisationer som gör bestående skillnad i samhället med inriktning på hälsa, välbefinnande, mångfald, inkludering, miljö och klimat. Sökande kan vara ideella föreningar eller icke vinstdrivande organisationer som varit verksamma i minst två år. På ICA Stiftelsens webbsida kan du testa om er idé uppfyller stiftelsens kriterier för att ansöka om stöd.

Mer information på ICA Stiftelsens webbsida

Jordbruksverket EIP

Innovationer i jordbruk, trädgård och rennäring – Europeiska innovationspartnerskapet, EIP
Projektstöd för att ta fram en ny produkt, en ny metod eller en ny process som har stor betydelse för jordbruks- och trädgårdsnäringen. Syftet med stödet är att genom innovationen nå ökad konkurrenskraft och en hållbar produktion.

Mer information på Jordbruksverkets webbsida

K-pengar via kulturungdom

K-pengar är ett regionalt kulturstöd för dig mellan 13-30 år som bor i Västra Götaland. Varje år finns en pott på 1,5 miljoner kronor som fördelas ut från början av januari tills det tar slut. Pengarna kan användas till konstutställningar, bokutgivningar, konserter eller andra projekt inom konstens värld.

Mer information på KulturUngdoms webbsida

Länsstyrelsen Västra Götaland

Stöd att söka för landsbygdsutveckling
Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag samt föreningar och andra organisationer kan söka stöd hos Länsstyrelsen för olika typer av investeringar som utvecklar landsbygden. Det handlar exempelvis om investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar, rekreation och turism, samarbeten för nya jobb på landsbygden, stöd till hembygdsgårdar och investeringar i kommersiell och offentlig service.

Mer information på Länsstyrelsens webbsida

Stöd att söka för naturvård
Det finns möjlighet att söka stöd för lokala projekt inom naturvård eller vattenvård. Exempelvis genom Lokala naturvårdssatsningen (LONA) och Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Det finns också möjlighet att söka stöd för restaurering av betesmarker och slåtterängar samt till stängsel mot rovdjur.

Mer information på Länsstyrelsens webbsida

Stöd att söka för jordbruksföretagare
Som jordbruksföretagare kan du söka flera olika stöd hos Länsstyrelsen. Till exempel kan du söka stöd för investeringar som förbättrar vår miljö, för att sköta mark och djur och för att göra olika åtgärder i och kring vatten.

Mer information på Länsstyrelsens webbsida

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsebas

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister. I den kan du söka efter stiftelser som du kan söka stipendier eller bidrag från.

Mer information på Länsstyrelsernas webbsida

MUCF - Myndigheten för ungdoms - och civilsamhällesfrågor

MUCF fördelar statsbidrag och EU-bidrag till små och stora verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället. På uppdrag av regeringen fördelar MUCF statsbidrag i form av organisationsbidrag, projektbidrag och verksamhetsbidrag. MUCF är även nationellt programkontor för Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren som är EU:s främsta verktyg för att genomföra den gemensamma europeiska ungdomspolitiken.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors fördelar bidrag till:

Barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer, kvinnoorganisationer och hbtq-organisationer
Internationellt ungdomssamarbete genom EU-programmet Erasmus+
Projekt som handlar om: demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering och jämställdhet samt rasism och extremism
Mer information på MUCF:s webbsida

Nämnden för hemslöjdsfrågor

Nämnden för hemslöjdsfrågor fördelar även statligt stöd till hemslöjdsverksamhet i form av verksamhets- och organisationsbidrag samt årliga projektbidrag.

Projektutlysningarna riktar sig till föreningar, organisationer, institutioner, enskilda företagare och utövare av slöjd och hantverk som vill genomföra projekt med syfte att med slöjd nå fler, utveckla nya arbetsformer och utforska nya idéer samt bidra till en mångfald av slöjd.

Mer information på nämndens webbsida

RF-SISU Västra Götaland

RF-SISU Västra Götaland stöttar specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och föreningar. Det finns bland annat möjlighet att söka bidrag och stöd i form av anläggningsstöd, integrationsstöd, stipendier/fonder och ekonomiskt stöd. Föreningar kan även ta del av generella utvecklingsmedel för utvecklingsarbete.

Mer information på RF-SISU:s webbsida

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet delar ut olika typer av bidrag inom kulturarvsområdet. Det handlar bland annat om forskning och utveckling, bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet, samt bidrag till kulturarvsarbete.

Mer information på Riksantikvarieämbetet webbsida

Skandia - Idéer för livet

Har du en bra idé som riktar sig till unga och främjar trygghet och hälsa? Då kan du söka stipendium från stiftelsen Idéer för livet. Skandia Idéer för Livet bidrar med stöd för till exempel material, information, marknadsföring och utbildning av unga ledare.

Mer information på stiftelsens webbsida

Sparbankstiftelsen Skaraborg

Sparbanksstiftelsen Skaraborg delar varje år ut medel till lokala projekt inom kultur, idrott, forskning, utbildning och näringsliv.

Mer information på Sparbankstiftelsen Skaraborgs webbsida

Stiftelsemedel.se

Stiftelsemedel.se är en idéell förening som kostnadsfritt hjälper dig att hitta finansiering från stiftelser, kommuner och landsting. Registret som används är länsstyrelsernas offentliga register stiftelser.lst.se med en förbättrad sökfunktion.

Mer information på föreningens webbsida.

Svenska Postkodstiftelsen

Svenska Postkodstiftelsen fördelar stöd till projekt som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar. Postkodstiftelsen tar emot och bedömer projektidéer löpande under hela året. Sökande kan vara ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser.

Mer information på Svenska Postkodstiftelsens webbsida

Grannskapsinitiativet
Grannskapsinitiativet innebär små och snabba stöd till projekt som bidrar till levande, öppna och tillgängliga lokalsamhällen. Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser har möjlighet att söka mellan 20 000 och 50 000 kronor för lokala projekt som exempelvis bidrar till gemenskap och ökat välbefinnande och hälsa.

Mer information på Svenska Postkodstiftelsens webbsida.

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för att främja utvecklingen av service i gles- och landsbygder genom en rad olika finansieringsmöjligheter. Vilka satsningar som är aktuella varierar men samtliga utlysningar finns att ta del av på Tillväxtverkets webbsida. Du kan även prenumerera på utlysningar.

Mer information på Tillväxtverkets webbsida.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen fördelar stöd till projekt, företag och organisationer som vill vara med att bidra till att vi tillsammans kan nå gemensamma mål för en ekonomiskt, miljömässigt och socialt långsiktig hållbar utveckling i Västra Götaland.

Det finns olika former av stöd:

Projektstöd inom regional utveckling
Företagsfinansiering
Kulturstöd och stipendier
Organisationsstöd till bland andra pensionärsorganisationer, ungdomsorganisationer och politiska ungdomsförbund
EU-program
Projektstöd för social hållbarhet
Sociala investeringsmedel
Forskning och innovation
Mer information på Västra Götalandsregionens webbsida

Stöd från andra aktörer

Studieförbund

Det finns flera olika studieförbund som kan vara resurser på olika sätt för dig som vill utveckla dig själv och andra, exempelvis har de ofta lokaler, kontakter och utbildningar som kan vara till nytta i olika sammanhang. Läs mer på deras webbsidor.

ABF
Bilda
Folkuniversitetet
Ibn Rushd
Kulturens Bildningsverksamhet
Medborgarskolan
NBV
Sensus
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan

Almi

Företagslån, riskkapital och affärsutveckling för företag som vill växa.

Mer information på ALMI:s webbsida

Business Sweden

Business Sweden erbjuder utbildningar och kurser om hur man etablerar sig på internationella marknader. Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden.

Mer information på Business Swedens webbsida

Connect Sverige, region Väst

Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortas vägen till verkliga och varaktiga resultat.

Mer information på Connect Sverige Region Västs webbsida

Coompanion Väst

Coompanion riktar sig till kooperativa företag och arbetar för att främja entreprenörskap som möter aktuella samhällsutmaningar. Det gör de genom kostnadsfri rådgivning, projekt, tjänster och utbildning.

Mer information på Coompanion Västs webbsida

TIPS: På Coompanions webbsida finns även mängder av användbara mallar, verktyg, filmer och mycket annat för er som ska starta eller redan har startat företag tillsammans. Kika här: Mallar & verktyg – Coompanion

Drivhuset Skaraborg

Drivhuset stöttar idésprutor, frilansare, företagare, eldsjälar och förändringsfantaster på utvecklingsresan. Genom kostnadsfri vägledning och utbildning får du kunskap och inspiration att driva ideér och organisationer framåt.

Mer information på Drivhusets webbsida

Enterprise Europe Network

Söker du internationella affärskontakter eller samarbetspartners? Vill du växa på nya marknader utanför Sverige? Eller vill ditt företag bli mer innovativt och öka er internationella konkurrenskraft? Då kan Enterprise Europe Network hjälpa dig.

Mer information på Enterprise Europe Networks webbsida

Förbundet Vi Unga

Blanda engagemang med föreningsliv och du har Förbundet Vi Ungas grundidé: att hjälpa barn- och unga att förverkliga sina drömmar genom att organisera sig. Vi Unga arbetar för att vara en tydlig röst för barn och unga i samhället. Bland deras hjärtefrågor finns landsbygd, folkbildning och demokrati.

Vi Unga erbjuder utbildningar i bland annat ledarskap och arrangörskap. De kan också bistå med lokaler vid behov och kan hjälpa till vid bidragsansökningar. 

Mer information på Vi Ungas webbsida

Nyföretagarcentrum

NyföretagarCentrum ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri rådgivning.

Mer om Nyföretagarcentrum Skaraborg

Starta hållbart

Webbsidan Starta Hållbart är framtagen av Coompanion med stöd från SIDA, som en kommunikationsinsats om Globala Målen. Vi peppar och stöttar människor som vill förverkliga sina idéer och kombinera entreprenörskap med samhällsnytta.

Mer information på Starta Hållbarts webbsida

Ung Företagssamhet

Ung Företagsamhet arbetar för att unga i Skaraborg ska se och förstå sin företagsamhet. Det gör de genom att utbilda unga i entreprenörskap, både på gymnasiet och i grundskolan.

Mer information på Ung Företagsamhets webbsida

Verksamt.se

På verksamt.se samlar myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

Mer information på Verksamt.se