Fotograf: Jesper Anhede Fotograf: Jesper Anhede Fotograf: Daniel Werjefelt

Börja här

Har du en idé som skapar lokal utveckling i vårt område och vill veta mer om möjligheterna för att söka
stöd hos oss är följande information en början. När det är dags att ansöka finns mer information här >>>

Projektidé

Skicka en beskrivning av din projektidé till Leaderkansliet som gör en första bedömning av följande:

 • Matchar den vår lokala utvecklingsstrategi och grundvillkor
 • Går den i linje med Leadermetoden
 • Är insatserna stödberättigade
 • Investeringsgrad
 • Ligger den inom rätt stödnivå

Mall till beskrivning av projektidé

Maila beskrivning till info@leadernvskaraborg.se

Insatsområde

Vi har nio insatsområden och ditt projekt ska matcha ett av dessa nio. Kanslipersonalen hjälper dig som
sökande att matcha ditt projekt med rätt insatsområde.

1:1 Bygga destinationer
1:2 Besöksmålsutveckling och tematiska reseanledningar
2:1 Affärsutveckling utifrån lokala naturresurser
2:2 Utveckling av lokalproducerade varor och tjänster
3:1 Kreativa näringar
3:2 Näringslivsutveckling och innovationskraft
3:3 Stärka det lokala samhället
3:4 Insatser för unga att komma närmre arbetsmarknaden
3:5 Mångfald som resurs

Info om varje insatsområde kommer inom kort, kontakta kansliet för mer info.

Poängsystem

Utifrån det valda insatsområdet bedöms ditt projekt av LAG (styrelsen) med hjälp av ett poängsystem. Poängsystemet kallas för grundvillkor & urvalskriterier och det bedöms med hjälp av våra bedömningsgrunder.
I följande dokument kan du läsa hur ditt projekt kommer bedömas gällande grundvillkor och poäng samt på vilka grunder.

Poängbedömning alla insatsområden

Bedömningsgrunder alla insatsområden

Mål

Vi har mål som alla projekt i vårt område tillsammans bidrar till att uppnå. Varje insatsområde har enskilda mål som varje projektet i ansökan beskriver hur de förväntar sig att kunna uppnå. Vi har horisontella mål som är lika för alla projekt och mål för antal nya arbetstillfällen vi vill uppnå under hela Leaderperioden.

Horisontella mål

Vi har fyra horisontella mål och vi vill gärna se att projekten arbetar för att uppnå ett eller flera av dem utifrån förutsättningarna i det enskilda projektet.

 • Aktivt jämlikhets- och jämställdhetsarbete
 • Kapacitet i lokalsamhället stärks
 • Värden av ekosystemtjänster realiseras
 • Ekonomisk utveckling i lokalsamhället

Ökad sysselsättning

Vi vill gärna se att projekten bidrar till nya arbetstillfällen. På vilket sätt och hur många nya arbetstimmar projektet bidrar till efter avslutad projektperiod beskrivs i ansökan.

Vem kan söka?

Föreningar, företag, organisationer och kommuner. En privat person kan inte söka stöd utan det måste
ske genom ett organisationsnummer eller personnummer om man har enskild firma.

 • Vi kan bevilja projektstöd till ett eller ett fåtal företag men till ett maxbelopp på 200 000 kr.

Vad kan du få stöd för?

Följande aktiviteter är exempel på vad som är stödberättigat i en Leaderansökan hos oss.

 • Insatser för ökat samarbete och nätverksbyggande
 • Testa innovativa tekniker och modeller
 • Projektledning och administration, personalkostnad
 • Kompetenshöjande insatser
 • Marknadsföring
 • Investeringar upp till max 50 % av projektets totala budget
  (Under förutsättning att investeringen krävs för att uppnå projektets syfte och mål)

Vad kan du inte få stöd för?

Följande exempel är inte stödberättigat hos oss.

 • Befintlig verksamhet
 • Rena investeringar

 

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 info@leadernvskaraborg.se

© 2016 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram