Årets sista projekt beviljade

Hela fyra projekt och en ändringsansökan beviljades av LAG den 24/11.

Hållbara transporter till besöksnäringen i Västra Skaraborg

Genom projektet vill man utveckla möjligheter för turister och evenemangsbesökare att resa hållbart till sina upplevelser på landsbygden i kommunerna i västra Skaraborg som består av Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara.
Detta genom att utveckla och testa två affärsmodeller i samverkan med besöksnäringsföretag:

1. Affärsmodell för Evenemangstransporter.
Där stora evenemang som lockar fler besökare kan genom mängden bussresenärer och parkeringsavgifter vara med och finansiera hållbara transportlösningar även för mindre evenemang under lågsäsong där transporterna annars inte skulle bära sig själva. Detta skulle skapa större hållbarhet för både stora och små evenemang på landsbygden, året runt.

2. Affärsmodell för Sista milen bilen.
En behovsstyrd lösning om anpassar sin rutt efter när och var personer vill turista. Du bokar din plats till eller från tillfälliga turisthållplatser på besöksmål som exempelvis badstranden, boendeanläggningar, restauranger eller andra besöksmål utanför tätorterna.

Projektägare: Destination Läckö Kinnekulle AB
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 1 063 598 kr.
Kontakt: Anna Ohlin Ek ● anna.ohlinek@lackokinnekulle.se


Anna Ohlin Ek, Richard Bender, Malin Olsson Lundkvist, Juliane Thorin, Tuija Kaskamo

 

Kulturvårdsutveckling i Larv, Längjum & Edsvära

Syftet med projektet är att öka kunskapen och medvetenheten kring byggnadsvård och kulturmiljövård, att ge lokalbefolkningen hållbara verktyg att bevara viktiga kulturvärden som är på väg att försvinna och samtidigt stärka banden mellan människor och banden till den lokala platsen.

Detta genom sex workshops i de tre bygdegårdarna Larv, Längjum och Edsvära

  • Fönsterrenovering
  • Lieslåtter
  • Byggnadsvård i praktik och princip
  • Gärdesgårdsbygge
  • Fasad och timmer
  • Linoljefärg

Projektägare: Larvs hembygdsförening
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp:470 325 kr.
Kontakt: Jennie-Ann Olsson ● byggnadsvardlarv@gmail.com


Jennie-Ann Olsson, Hasse Lundmark, Lennart Gidstedt

Mötesplats Haga Hobbysnickeri

Projektet avser att etablera en mötesplats för hållbart hantverk. Samhället behöver bli bättre på långsiktigt hållbar konsumtion och produktion. Mötesplatsen är en verkstad för att bygga, anpassa, reparera och förstås för kompetens- och erfarenhetsutbyte inom hållbart hantverk.

Tillsammans med andra entreprenörer och föreningar vill man sedan utveckla olika typer av verksamhet i lokalerna, både affärsmässiga och ideella, samt mötesplats, gärna för utrikesfödda, med kompetens och intresse för småskaligt hantverk av hög kvalitet

Projektägare: Curionova AB
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp:200 000 kr.
Kontakt: Richard Andersson ● ricand68@gmail.com

Hållbar tillverkning av möbler

Projektet går ut på att skapa en märkning och en standard för spårbarhet av lokalt virke, i anknytning till tillverkning av sekelskiftesmöbler med hållbara svenska massiva trämaterial. Tillverkningen sker i eget snickeri, men också hjälp av lokala underleverantörer med modern teknik. Projektet ska ta fram märkningen och standarden, samt att marknadsföra detta.

Syftet är att skapa en kommunikations strategi och en märkningsmetod för spårbart virke som har växt och förädlats i Skaraborg, samt att öka konsumenternas kunskap om miljövinsterna med att använda lokalt virke i möbeltillverkning och annan tillverkning med förädlat trä som råvara.

Projektägare: Nolgården Design AB
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp:200 000 kr.
Kontakt: Eva Hermansson ● eva@nolgardendesign.se

Ung i nordvästra Skaraborg

Utökning av budgeten
Syftet med utökningen är att lägga en stabil grund för föreningens ungdomsverksamhet och nå ut till ungdomar i hela leaderområdet.

Projektägare: Leader Nordvästra Skaraborg
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp:1 381 900 kr.
Kontakt: Lovisa Johansson Hollstenlovisa@leadernvskaraborg.se


Ungdomscoacher Matilda Kälström och Ulrika Roslund Svensson

Nya projekt beviljade!

Två nya projekt beviljades på LAG-möte 23/9-22

Husaby Café & Restaurang

På gården bedrivs idag professionell hästsjukvård av externt bolag i gårdens lokaler samt odling och försäljning av hästfoder och inackordering av hästar.
Projektet avser att inreda konferenslokaler samt köpa in teknisk utrustning och ljudanläggning till ridhus och samlingslokaler. Konferensanläggning är ett mål i gårdens övriga verksamhet för att kunna utnyttja gårdens potential samt samarbeta med andra aktörer för att skapa synergier.

I projektet ingår även framtagande av varumärke, loggor och informationsmaterial, samt inköp av tjänster för webbtjänster.

Projektet förväntas generera ett etablerat besöksmål framför allt för hästfolk, men även för alla med behov av en konferensanläggning i lantligt stuk med den senaste tekniken.


Peter Wirtberg

Projektägare: Peter Wirtberg
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr.
Kontakt: Peter Wirtberg ● peter.redovisning@gmail.com

 

Karlsborgs Fästnings Escape Rooms

Karlsborgs fästning Escape rooms är det nya äventyret i befintliga lokaler på Karlsborgs fästning. Här kommer besökaren erbjudas en unik, rolig och levande historieupplevelse i tre olika delar: action, historia och science center i ett. Hela äventyret utspelar sig i centralvallen, under jorden på Karlsborgs fästning och liknar ett escaperoomsäventyr men bygger helt och hållet på verkliga händelser.

Stöd har beviljats för projektledning, gestaltning, produktion och administration för projektet.

Projektet beviljades egentligen redan under april, dock under förutsättning att övrig finansiering säkrats. LAG fick under mötet 23/9 ta del av hur arbetet med finansieringen fortskridit och beslutade att godkänna redovisningen varför tidigare prioritering nu är gällande.

Projektägare: Visit Karlsborg AB
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 1 297 987 kr.
Kontakt: Jarl Karlsson ● jarl.karlsson@karlsborg.se

 

Nya projekt beviljade samt godkänd budget för åren 2023-2027!

Godkänd strategi

Vår nya strategi för åren 2023-2027 har blivit godkänd och vi har blivit tilldelade en budget på drygt 42 miljoner SEK. Vi ser fram emot att bevilja nya utvecklingsprojekt inom våra fyra insatsområden: Lokal samverkan, Livskraftiga företag och innovatörer, Hållbara lösningar och Samarbete kring sjöarna.
Vi vill fortsätta verka för ett nordvästra Skaraborg där människor möts, drömmar tar plats och idéer blir verklighet!

 

Två nya projekt beviljades på LAG-möte 3/6-22

Edsån - NATURligtVIS

Skagagården vill skapa en naturplats, kallad Edsån - NATURligtVIS, vid norra delen av Edsån, Undenäs, Karlsborg, för att öka möjligheterna för allmänhet och riktade målgrupper att bedriva ett aktivt friluftsliv med olika sinnesupplevelser. Syftet är att påvisa miljöns och naturens betydelse både som skydd mot ohälsa och som främjande av hälsa.
Målet är att skapa ett utflyktsmål öppet för alla, tillgänglighetsanpassat med möjlighet till delaktighet för utomhusmatlagning, sittplatser med bord, vindskydd för övernattning samt brygga för bad och kanotpåstigning samt öka folkbildningen genom information om allemansrätten.

Henning Förster och Annika Alexandersson

Projektägare: Skagagården Ekonomisk förening
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 241 492 kr.
Kontakt: Annika Alexandersson ● annika@skagagarden.se

 

Lokalt utbud, Kollektiv logistik

Projektet avser ta fram en plattform (applikation) där konsument, detaljhandel och restauranger kan hitta och beställa från sitt lokalproducerade utbud av livsmedel.
Genom att samla alla lokala produkter i en katalog görs det lika enkelt för konsument att köpa lokalt som att göra inköp hos sin närmaste livsmedelsbutik.
Restaurang och detaljhandeln kan nyttja denna tjänst på samma sätt som de idag brukar använda sig av en traditionell grossist.

Resultatet blir att ökad tillgängligheten för alla typer av kunder att handla lokala produkter, effektivare transporter,
minskade fraktkostnader och tidsbesparingar.

Axel Broholm och David Werjefelt

Projektägare: Alfred Technologies AB
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr.
Kontakt: David Werjefelt ● sjolunda@auto-mat.nu

 

Bergen som levebröd

Projektet "Bergen som levebröd – röster från platåbergslandskapet" ska genom innovativa metoder tillgängliggöra berättelser från platåbergslandskapets människor, via nytänkande digital förmedling och i ett tryckt magasin som kommer ges ut en gång årligen 2022 och 2023.

Syftet är att samla in och bevara platåbergslandskapets berättelser, något som stärker området som destination och reseanledning men även det lokala samhället och människors stolthet och förankring.

Projektägare: Grästorps kommun
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 572 798 kr.
Kontakt: Anna Bergengren ● anna.bergengren@grastorp.se

Projektet beviljades egentligen redan december -21, under våren har man inväntat medfinansiering från fyra sparbanksstiftelser och nu fått positiva besked.

Nytt projekt beviljat

Matbutik i Jonslund

Syftet med projektet är att få en fungerande butik med kassasystem, övervakningssystem och att marknadsföra butiken. Det blir en obemannad matbutik i Jonslund som är öppen 24 timmar om dygnet. Man kommer även att ha ett event vid öppnandet. Tanken är att öka livskvalitén och underlätta vardagen för Jonslunds invånare genom färre resor till livsmedelsbutik.

Projektägare: Livskamraten AB
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr.
Kontakt: Cecilia Johansson ● cecilia.johansson@fastighetsbyran.se 

Nya projekt beviljade!

Fyra nya projekt har beviljats stöd från Leader Nordvästra Skaraborg.

Läs pressmeddelande

Onlinebokningsbar Besöksnäring i Destination Läckö-Kinnekulle

Projektet ”Onlinebokningsbar besöksnäring i Destination Läckö-Kinnekulle” vänder sig till företag och föreningar som har turistprodukter som skulle kunna utvecklas och anpassas till att finnas tillgängliga digitalt. Huvudsyftet är att stötta besöksnäringen i att analysera deras respektive behov, stötta i att paketera sitt utbud på ett attraktivt sätt och ge ökad kunskap i att utveckla och hantera sin digitala tillgänglighet. Projektets målgrupp är företag och föreningar på ”Sverige-Norden-nivå” i Destination Läckö-Kinnekulle.

Projektägare: Destination Läckö-Kinnekulle
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 500 000 kr.
Kontakt: DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB ● info@lackokinnekulle.se

Turism på vattnet kring Forsvik

Projektet ska utveckla turismen i Forsvik med omnejd i Karlsborg kommun. Dels genom obemannade kanotuthyrningsstationer där farkoster och utrustning enkelt hyrs genom en applösning, dels genom guidade kanotturer i traditionella träkanoter byggda i Forsvik.

Projektägare: Josef Hegart
Fond: Landsbygdsfonden ● 190 932 kr.
Kontakt: Josef Hegart ● hegarts@outlook.com

Skatearena/mötesplats för unga

Götene kommun ska anlägga en mindre skateramp bredvid den stora skatepark som finns idag. Arenan blir en social mötesplats för barn och unga. Den stora skateparken är en ”femte fritidsgård”, en viktig plats för unga i Götene kommun och besöks av unga från hela Skaraborg. Under 2021 har fler tjejer börjat åka skate och det finns behov av en mindre ramp i nära anknytning till skateparken.

Projektägare: Götene kommun
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 240 000 kr.
Kontakt: Jytte Rixman-Svantesson ● jytte.rixman-svantesson@gotene.se

Bergen som levebröd – röster från platåbergslandskapet

Projektet ska genom innovativa metoder tillgängliggöra berättelser från platåbergslandskapets människor, via nytänkande digital förmedling och i ett tryckt magasin som kommer ges ut en gång årligen 2022 och 2023. Syftet är att samla in och bevara platåbergslandskapets berättelser, något som stärker området som destination och reseanledning men även det lokala samhället och människors stolthet och förankring.

Projektägare: Grästorps kommun
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 572 798 kr.
Kontakt: Grästorps kommun ● info@platabergensgeopark.se

Läs pressmeddelande

Från innovativa appar till kulturhantverk - nya projekt beviljade!

Vi har glädjen att presentera nio nya projekt som fått stöd från Leader Nordvästra Skaraborg. Projekten spänner över en mängd viktiga områden som medverkar till en levande landsbygd, allt ifrån innovativa appar till kulturhantverk och mötesplatser.

Öppna och ladda ner pressmeddelande som PDF

KompenseraMera

Per Dahlén beviljades ett projektstöd till företag för sin idé om att utveckla en app utformad för klimatkompensation i de lokala skogarna. Applikationen fungerar som en handels-plats för ekosystemtjänster, där de anslutna skogsägarna kompenseras för att binda koldioxid och bevara biologisk mångfald.
Projektägare: Mikill Eik Skogr AB
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt: Per Dahlén ● per.dahlen@skogr.se

Platsutveckling Nossebro — Bäreberg

I Essunga kommun har engagerade invånare under 2019 arbetat med plats-utveckling, i en förstudie som finansierades av regionen. Arbetet har landat i en projektansökan för att genomföra idéerna. Som sökande står Studie-förbundet Vuxenskolan, men drivande är eldsjälar ifrån Nossebro och Bäreberg. Ansökan till Leader omfattar resurser för projektledning. För att genomföra aktiviteterna har en ansökan även gjort till Sparbankstiftelsen Skaraborg, för bland annat att utveckla en natur- och kulturled längs Nossan. Leader har beslutat att stötta projektet under förutsättning att de får ett positivt besked ifrån Sparbankstiftelsen. Besked kommer i slutet av mars.
Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 400 000 kr
Kontakt: Mia Jansson ● mia.jansson@sv.se

Appen som hjälper dig att upptäcka bygden!

Detta projekt utvecklar en digital marknadsplats som hjälper bygden, dess invånare, besökare och aktörer, att upptäcka och handla av det
lokala utbudet. Fokus ligger på att fylla appen med innehåll och exponera en på offentliga skärmar. Det ska vara enkelt att utforska och handla lo-kalt!
Projektägare: Alfred Technologies AB
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt: David Werjefelt ● david.werjefelt@hejalfred.se

Luftslottet

Luftslottet är en nybildad förening som vill skapa en mötes-plats för kultur i Årgårdskvarn, Götene kommun. I projektet vill föreningen öppna upp för publik verksamhet, exempel-vis genom föreläsningar, middagar och samtal mellan publik och kreatörer. Målet är att skapa en unikt tvärkulturell, fritänkande och generös programverksamhet, med plats för det oväntade.
Projektägare: Luftslottet
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 400 000 kr
Kontakt: Jonas Liveröd ● hello@jonasliveröd.com

Förstudie Forsviks Kulturhantverksförening

I Forsviks bruk finns en sexhundraårig tradition av hantverkande. Det finns även ett växande intresse för hantverk och återbruk i samhället idag. Däremot saknas en naturlig samlingsplats i Forsvik, där kulturhantverkare kan samarbeta och organisera sig på. Detta projekt vill undersöka möjligheterna för att starta ett hantverkskooperativ, med Forsvik som utgångspunkt. På så sett skulle hantverkstraditionen i området kunna fortsätta och göra bruksområdet mer levande.
Projektägare: Forsviks Kulturhantverksförening
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt;: Linnea Lindgren ● forsvikskulturhantverk@gmail.com

Utrikesfödda kvinnors integration i samhället

För en lyckad introduktion behövs kontakter, stöd och information från olika håll i samhället. Genom projektet vill Awiye förening Väst nå utrikesfödda kvinnor som helt saknar eller har mycket kort utbildningsbak-grund. Föreningen kommer att jobba för att förstärka deltagarnas språk-kunskaper och datakunskap. På så sätt blir de bättre rustade för ta del av arbets- och samhällslivet.
Projektägare: Awiye Förening Väst
Fond: Socialfonden ● Stödbelopp: 315 000 kr
Kontakt: Ahmed Farah ● a_xareed20@hotmail.com

Fornbyn—100 år framåt

Projektet syftar till att göra Fornbyn i Skara till ett mer relevant och intressantare besöksmål för nya målgrupper.
Arbetet kommer att utföras av studenter frön högskolan i Skövde som arbetar med digitalt berättande kopplat till Skaraborgs kultur-arv. Målet är att utveckla en digital utställning kring fornbyn samt en ”fornbymaskot”. Lokala föreningar kommer bistå med information den lokala historian.
Projektägare: Stiftelsen Västergötlands Museum
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 400 000 kr
Kontakt: Brita Plank ● Brita.Planck@vgmuseum.se

Hållbara elcykelpaket i Skaraborgs varierande natur

Sustainable Stella är ett Törebodabaserat företag som utvecklar klimat-smarta elcykelpaket i Skaraborg. Till Töreboda går det bra att ta sig med tåg och sedan vidare till Tiveden, Göta kanal Vallevägen/Hornborgasjön eller Läckö/Kinnekulle.
— Vi vill ge våra kunder möjlighet att semestra klimatsmart med hög kvalitet på boende och mat, säger Marlin Wick.
I projektet kommer företaget fokusera på att lära känna marknaden, genomföra testresor, ta fram en kommunikationsstrategi och bokningssystem.
Projektägare: Peter Wicks ● info@buzzinbikes.se
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr

Spektrum

Ett återanvändningscenter är en plats där skolbarn får skapa med hjälp av spillmaterial från det lokala näringslivet.
Bakom idén står eldsjälar i form av pedagoger i Götene kommun. Deras vision är att Spektrum ska vara en kreativ mötesplats där barnen lockas till att utforska och experimentera. På lång sikt hoppas de att fler ungdomar ska bli intresserade av naturvetenskap och teknik, till nytta för näringslivet i vår region.
Projektägare: Götene Kommun
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 200 000 kr
Kontakt: Juliane Thorin ● juliane.thorin@gotene.se

Öppna och ladda ner pressmeddelande som PDF

Nytt Miljöprojekt inom Leader Nordvästra Skaraborg

Nu har startskottet gått för miljöprojektet Lokala Miljölösningar i nordvästra Skaraborg. Projektet riktar sig till alla inom Leaderområdets 10 kommuner: Essunga, Vara, Grästorp, Lidköping, Götene, Skara, Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg och syftar till att främja lokala samarbeten kring miljö. Man vill lyfta de gräsrotsinitiativ och -idéer som finns inom området och öka möjligheten att förverkliga samarbeten på lokal nivå. 

Projektledare är Maria Kronwall, även verksam som grönsaksodlare på Magasinet på Sjötorp, som hon driver tillsammans med sin sambo i Larv, Vara Kommun. “Landsbygdsengagemanget har växt sig starkare och starkare hos mig och det känns otroligt meningsfullt att nu få använda detta engagemang till att hjälpa andra. Fungerande samarbete inom byn eller mellan grannar kan i många fall lägga grunden för en mer aktiv lokal och cirkulär ekonomi där miljövänliga lösningar kan utvecklas och bli en naturlig del av människors vardag”, säger Maria Kronwall.

Projektet bjuder in till bl.a. föreläsningar och workshops för att inspirera och öka kunskapen om miljölösningar och cirkulär ekonomi. Alla evenemang är öppna för boende i de 10 kommunerna och kommer att arrangeras på flera olika platser inom Leaderområdet. Utifrån det behov och intresse man märkt av i projektets inledande skede har man valt att fokusera på fyra områden: Skog, Boende, Mat och Prylar. Men viktigast är att främja den lokala kreativiteten och samarbetsviljan. “Projekten kan vara stora eller små, exempelvis fem grannar som vill bygga gemensam kompost eller en hel by som vill utforska alternativa avloppslösningar. Det viktiga är att fånga upp gräsrotsinitiativen och stärka möjligheten till samarbete”, säger Maria Kronwall.

Flera evenemang är redan inbokade och det första äger rum den 7e mars 2020. Det är en heldag med föreläsning och work-shop om att starta andelsjordbruk, en samarbetslösning som involverar både odlare och konsumenter. Maja Söderberg, erfaren andelsjordbrukare och Lina Morin, rådgivare på Länsstyrelsen Västra Götaland leder kursdagen. Mer information om projektet och evenemangen finns på projektets facebook-sida:

https://www.facebook.com/lokalamiljolosningar/

 

 

Nystart för kulturprojekt längs Kinnekullebanan

Från och med november har Kulturella och kreativa näringar längs Kinnekullebanan en ny projektledare. Stafettpinnen har tagits över av Ingrid Skarp som är verksam som frilansjournalist, författare och kommunikatör.

Projektet startade 2018 och ska stärka kulturföretagandet inom det geografiska området i Skaraborg där Kinnekullebanan passerar: Vara, Lidköping, Götene, Mariestad och Gullspång. Med stöd från Leader Nordvästra Skaraborg och Skaraborgs kommunalförbund ska projektet bland annat skapa samarbetsmöjligheter för aktörer inom det kreativa fältet. Något som den nya projektledaren ser fram emot att verka för, inte minst som hon själv är en del av ett frilanskollektiv på Folkets hus i Lidköping.

– Som egenföretagare är det lätt att känna sig ensam, både i sin verksamhetsutveckling och på fikarasten. Där tror jag att samarbete med andra kulturaktörer är en viktig nyckel för att orka och för att lyckas på lång sikt. För mig har det varit helt avgörande att jag är omgiven av andra kreatörer, vi stöttar och hjälper varann i vått och torrt. Jag tycker också att det är viktigt att uppmärksamma att kulturella och kreativa näringar är en viktig del av samhällsekonomin och bidrar till vårt områdes attraktivitet, säger Ingrid Skarp.

Tidigare aktiviteter i projektet har visat att det finns ett stort behov av mötesplatser för de kulturella och kreativa näringarna och att det är en bransch som är ganska osynlig i området. Fram till sommaren 2021 planerar Ingrid Skarp att bygga vidare på erfarenheterna och bjuda in till aktiviteter som ger kulturaktörer möjlighet att nätverka och få konkreta verktyg för affärsutveckling genom workshops, kurser och studieresor.

Just nu är det bråda dagar för Ingrid som just avslutat arbetet med en bok där fjorton kvinnor berättar om sina erfarenheter av utmattning. Arbetet är en del av hennes eget projekt Skriv för hälsan som även det finansieras av Leader Nordvästra Skaraborg. Det blir mycket Leader framöver alltså.

– Ja, så är det ju, och det känns kul. Det ska bli riktigt roligt att få ta KKN vidare in i 2020, säger Ingrid.

Fotnot: Kulturella och kreativa näringar beskrivs av Tillväxtverket som ”företag som har kulturskapande eller andra kreativa processer som bärande del av sin affärsidé eller som råvara. Detta ger tillsammans med relationen till omvärlden särskilda förutsättningar för dessa företag att utvecklas, nå nya marknader och skapa nya produkter”.

Kontaktuppgifter till Ingrid

ingrid@leadernvskaraborg.se
073-028 77 61
Läs mer om projektet >>>
Läs & ladda ner pressmeddelandet i PDF >>>

Nya projekt beviljade av Leader Nordvästra Skaraborg

Tisdagen 26 november hade Leader Nordvästra Skaraborg möte på Uddetorp Naturbruksskola och fyra nya projekt beviljades inom
landsbygdfonden.  Efter mötet finns ca 2 miljoner kvar att fördela fram till hösten 2020.

Öppna och ladda ner pressmeddelandet i PDF >>>

FIBERPROJEKTET SIGGARUDS BYGDEGÅRDSFÖRENING

De senaste två åren har medlemmarna i Siggaruds bygdegård gjort en engagerad insats i att få liv i nu nyrenoverade byggnaden. I detta projekt fortsätter utvecklingsarbetet genom att upprusta bygdegården med fiber och installera teknisk utrustning. Med hjälp av digitaliseringen ska bland annat en bioklubb för ortens ungdomar starta.

Projektägare: Siggaruds bygdegårdsförening
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 100 000 kr
Kontakt: Anna Pettersson ● anna.pettersson8@gmail.com

NATURKRAFT TUMLEBERG

I Tumleberg mellan Vara och Nossebro har bygdegårdsföreningen, tillsammans med lokala företag, genomfört en förstudie kring besöksmålsutveckling. Studien har nu landat i ett genomförandeprojekt. Där föreningar och företag ska ta vara på de natur- och kulturvärden som finns i Tumleberg och utforma upplevelser med cykel som tema. Projektet syftar till att hitta nya verksamheter som utgår från bygdegården, för att locka nya besökare och öka attraktionskraften på orten.

Projektägare: Tumlebergs bygdegårdsförening
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 490 000 kr
Kontakt: Anders Ebbesson ● anders.ebbesson@personaleffekt.nu

LIDKÖPINGS DIGITALKULTURCENTER

På Sockerbruket i Lidköping finns idag ett e-sportcenter som drivs av en föreningen med ca 400 medlemmar. Föreningen märker av ett ökat intresse för digitalkultur, som tar sig uttryck genom bland annat skapande av spel, dräkter, podd och film. I projektet vill föreningen ta till vara på medlemmarnas kreativitet genom en skaparverkstad, en poddstudie, en filmstudie och ett kunskapsrum för föreläsningar och föredrag.

Projektägare: Lidköpings dataförening
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 1 195 000 kr
Kontakt: Josefin Persson ● josefinesprivata@gmail.com

HJORTHAGA RIDANLÄGGNING

På familjegården Hjorthaga utanför Skara pågår nu ett bygge av en ny
ridanläggning. Där satsar Louise Albansson på att utveckla sin hästverksamhet. I projektet ska anläggningen utrustas med kvalitativ ljud och filmutrustning för att erbjuda möjligheten att på plats filma pågående träning eller via länk i
inhämta ny kunskap från distans. Gemensamt med andra lokala aktörer ska Louise forma helhetslösningar med mat och boende i kombination med de event och kurser som ska erbjudas på anläggningen.

Projektägare: Louise Albansson
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt: Louise Albansson ● albansson@hotmail.com

NYA MEDARBETERAE PÅ LEADERKANSLIET & PROJEKTSTART

På Leaderkansliet har två nya medarbetare börjat. Ingrid Skarp som tar vid projektledarrollen för Kulturella & kreativa näringar längst med Kinnekullebanan. Ett projekt som pågått under 2018 och som tar omstart för fortsatt arbete med aktiviteter och nätverksinsatser som stärker kreativa aktörer.

Maria Kronvall startar nu upp projektet Lokala miljölösningar som syftar till att inspirera och stötta lokala idéer till att testa lokala miljölösningar, främst genom kunskap och erfarenhetsutbyte. I kombination med projektet kommer det finnas möjlighet att söka mindre stöd i delprojekt för att genomföra sin idé som genom samverkan är till nytta för fler.

Öppna och ladda ner pressmeddelandet i PDF >>>

Projekt med fokus på kulturarv och biogas beviljas av Leader Nordvästra Skaraborg

Tisdagen den 17 september hade Leader Nordvästra Skaraborg möte  på Lundsbrunns Kurort i Götene där två nya projekt
beviljades.  Hittills har 70 projekt beviljats stöd och 40 miljoner förväntas betalas ut. 5 miljoner kvarstår att beviljas för lokalt ledda utvecklingsprojekt i området.

Södra Rådas kyrkplats

I Södra Råda är den unika timmerkyrkan en stolthet för bygden. Efter att den förstördes i en brand har ett stort arbete genomförts för att bygga upp den igen. Detta projekt syftar till att göra platsen mer tillgänglig för besökare så att historien kring platsen kan förmedlas in i framtiden. För att stärka sin roll som kunskapsmecka inom medeltida byggkonstruktion ska man genomföra invigningsevent för alla åldrar.

Projektägare: Studieförbundet  Vuxenskolan Skaraborg
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 400 000 kr
Kontakt: Mia Jansson ● mia.gustavsson@sv.se

 

 

 

Biogas från stallgödsel i Götene och omgivande kommuner

Runt Götene finns jordbruksföretag med intresse för att omvandla sitt stallgödsel till biogas. Det är de förutsättningarna som föreningen Götene Biogas skall jobba vidare på i projektet. Förstudien kommer att ta fram kalkyler och information kring vad en satsningen på en gemensam biogasanläggning skulle innebära för företagen. Projektet kommer även att undersöka vilka affärsmöjligheter som finns för föreningen om en Biogasanläggning byggs.

Projektägare: Götene Biogas ekonomisk förening
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 500 000 kr
Kontakt: Kjell Gustavsson ● kjelligottorp@telia.com

 

Läs och ladda ner pressmeddelandet som PDF >>>

Här kan ni följa med LAG 17 september när de träffar nya, pågående och avslutade projekt >>>